Základní informace - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Základní informace

O nás

Základní informace


Obecné údaje

SNN v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.  je nestátní nezisková organizace – spolek neslyšících, nedoslýchavých  a ohluchlých osob s právní subjektivitou, registrovaný ve spolkovém rejstříku u
Městského    
soudu v Praze    

Oddíl L., vložka 50041.    
Vznik: 15. 9. 2001   

Z uskutečněnou změnou názvu podle platného občanského zákoníku ode dne 31.5.2016

Nový název
SNN v ČR,z.s., KO  Vysočina,p.s.  

IČ: 70955751


Sídlo a kontakty organizace

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  osob v ČR,z.s KO Vysočina,p.s
Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava
IČ.: 709 557 51
Tel.: 702 022 535
E-mail
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Web
www.snncr-vysocina.czStatutární zástupci organizace

Ředitelka
Kocmanová Jiřina
Tel.: 702 022 535
Tel.: 606 957 295
E-mail
kocmanova.j@snncr-vysocina.cz
kocmanova.j@centrum.cz

Předseda
Jindra Pavel
Tel.: 734 330 520
E-mail
paveljindra@post.cz

Místopředseda
Nováková Franiška
Tel.: 702 022 537
E-mail
fany.tlumocnice@seznam.czCíle činnosti

Základním úkolem krajské organizace je ochrana a prosazování zájmů Svazu a potřeb jeho členů, odborná a metodická pomoc pobočným spolkům Svazu v kraji Vysočina a koordinace jejich činnosti. Krajská organizace na těchto úkolech spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.Místní a časová dostupnost

Místní a časová dostupnost odpovídá potřebám uživatelů, cílům a typu služby. Služby jsou poskytovány především sluchově postiženým a jejich rodinným příslušníkům. Služby jsou poskytovány v čase, který odpovídá potřebám uživatelům služby a možnostem poskytovatele. Čas a místo poskytování služeb jsou dostatečně a srozumitelně zveřejněny tak, aby zájemci o určitou službu mohli tyto informace bez problému získat (na vstupních dveřích a v prostorách poradny, informační letáky umístěné na veřejně dostupných místech – např. Magistrát města Jihlavy a jiné Městské úřady, Úřady práce, nemocnice, další organizace poskytující sociální služby apod., internetové stránky.Kontaktní adresa

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s
Krajská organizace Vysočina,p.s
Úprkova 6
586 01 JihlavaTelefonní kontakt:

Mobil
702 022 535Místní a časová dostupnost


Prostory organizace SNN v ČR,z.s.  KO Vysočina,p.s. v ulici Úprkova 6 v Jihlavě sidlí:
V budově Sportovního klubu,
cca 100 m od vlakové zastávky – Jihlava město po ulici Fritzova,
cca 300 m od autobusového nádraží po ulici Fritzova

Dostupnost MHD


1.cca 300 m od MHD zastávky Fritzova
2.cca 600 m od MHD zastávky U Tesly

Organizace včetně poradny poskytující Odborné sociální poradenství je viditelně označena na budově u hlavního vchodu, zároveň i na dveřích místnosti, kde se služba poskytuje. Označení na vstupu do poradny současně informuje o pracovní době, kde je uvedeno jeho jméno, telefony, e-mailová adresa. Poradna je umístěna v prvním poschodí.

Vstupní místností poradny je čekárna. Ve vstupních prostorách jsou umístěny na nástěnky s informacemi o organizaci a poskytovaných službách. Dále schránka pro stížnosti, náměty či připomínky uživatele, které mohou vyjádřit na předtištěném formuláři. Přílohou formuláře je také vzor dotazníku pro zjišťování spokojenosti uživatelů.

Umístění a návštěvní doba se snaží vyjít vstříc možnostem uživatelů v dopoledních a odpoledních hodinách. Je možnost se objednat mimo úřední hodiny na základě vzájemné dohody pracovníkem. Uživatel může poradce kontaktovat osobně v úřední dny poradny nebo prostřednictvím telefonu i e-mailu.
Poskytovaná sociální služba dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách

odborné sociální poradenství (1 pracoviště) - služba je terénní i ambulantní.
doplňkové služby: půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadelSociální poradenství

a) základní sociální poradenství – zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru, tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci; poradenství je ze zákona povinné

b) odborné sociální poradenství – zde je poskytováno se zaměřením na konkrétní potřeby jednotlivých uživatelů se sluchovým postižením.
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- zprostředkování navazujících služeb,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Cílem poskytované služby je zabránit sociálnímu vyloučení SP, hledat optimální řešení situace, ve které se nachází uživatel služeb, předávat uživateli služeb informace o jeho právech a možnostech vzdělávání, zaměstnávání vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace).Spoluúčast uživatele na službě

Služby se poskytují bezplatně všem uživatelům našich služeb a bez diskriminačních faktorů (rozsah a typ postižení, rasa, pohlaví, věk) nebo bez ohledu na členství v organizaci.

Podpořili nás
Návrat na obsah