Popis služby - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Popis služby

Služby > Odborné sociální poradenství

Definice služby

Služba odborného sociálního poradenství je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37, služba sociálního poradenství poskytující osobám potřebné informace a přispívající k řešení jejich aktuální nepříznivé sociální situace.


Služba zahrnuje tyto základní činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Skutečná potřeba odborného sociálního poradenství je zcela individuální a vždy záleží na potřebách zájemce a aktuálních možnostech služby

Neposkytujeme:

- poradenství z oblasti trestního práva
- poradenství z oblasti obchodu
- daňové a finanční poradenství
- veškeré finanční půjčky


Poslání služby

Hlavním posláním SNN v ČR, z.s.,KO Vysočina, p.s. je pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti prostřednictvím poskytování odborného poradenství nejen jim samotným, ale celému jejich okolí.


Cíl služby

- aby se co největší počet osob se sluchovým postižením překonal informační a komunikační bariéru a integroval se do majoritní společnosti při respektování specifických individuálních potřeb těchto osob.
- při poskytování naší služby zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením a jejich sociálního okolí (rodina, vzdělávací instituce, zaměstnání, širší veřejnost) v oblasti specifických potřeb (specifické formy komunikace, specifické potřeby ve vzdělávací instituci různého stupně, zaměstnání, rodinném prostředí) těchto osob prostřednictvím poskytování odborného poradenství speciálně pedagogického (surdopedického), sociálně právního a speciálně technického (kompenzační pomůcky pro sluchově postižené) a služeb týkajících se kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené (demonstrace pomůcek, příslušenství ke sluchadlům atd.).
- pomáhat překonávat informační a komunikační bariéry, které pro naše uživatele služeb vyplývají z jejich sluchového handicapu a specifické komunikace – odezírání, znakový jazyk, rozumění řeči pomocí sluchadel, kochleárních implantátů a jiných speciálních pomůcek.
- zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením, která vede k jejich větší samostatnosti, nezávislosti a tím snazší integraci těchto osob do majoritní společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů tvoří všechny osoby se sluchovým postižením a jejich okolí. Věk cílové skupiny: od 16 let. Služby jsou poskytovány všem sluchově postiženým bez ohledu na jeho pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace.

Jedná se o:
- nedoslýchavé uživatele sluchadel
- ohluchlé využívající k rozumění řeči odezírání
- uživatele kochleárních implantátů
- prelingválně neslyšící, hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk osoby trpící ušním tinnitem
- osoby s postižením kombinovaným. Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány všem z jejich okolí. Jde zejména o rodinné příslušníky, přátele, učitele, zaměstnavatele, zdravotníky, bankovní úředníky, úředníky, ale i ostatní odbornou i laickou veřejnost, která přijde do styku s uživateli z cílové skupiny.


Zásady služby

- bezplatnost
- odbornost pracovníka při poskytování služby, profesionalita
- zachování důstojnosti a diskrétnosti, vzájemná tolerance a domluva
- zachování základních lidských práv, práv uživatelů
- ochrana uživatele před předsudky, negativním hodnocení, diskriminací a před jakýmikoli formami zneužívání
- individuální přístup, možnost anonymity, zajištění bezpečí a soukromí
- respektování volby uživatele služeb, případně i odmítnutí služby
- snaha pracovníka vyjít uživateli služeb maximálně vstříc
- respektování samostatnosti a nezávislosti uživatele služeb
- efektivnost poskytnuté služby
- transparentnost služby
- srozumitelnost nabídky

Provozní hodiny:

Ambulantní forma
Terénní forma
PO

13:00 – 15:00
ÚT
15:00 - 16:00

ST
8:00 - 9:00

ČT
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00


Podpořili nás
Návrat na obsah