Metodika poskytování služby - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Metodika poskytování služby

Služby > Odborné sociální poradenství

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s.

Metodika pro poskytování Odborného sociálního poradenství
(dále jen Metodika)

ambulantní / terénní forma


1. vydání
Vystavila: Jiřina Kocmanová
Schválila: Jiřina Kocmanová
PLATNOST: 14. září 2007
ÚČINNOST: 14. září 2007
AKTUALIZACE: 1. října 2017


OBSAH

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ V SNN V ČR, Z.S., KO VYSOČINA, P.S

Definice poskytované služby
Poslání poskytované služby
Cíle poskytované služby
Cílová skupina uživatelů služeb
Zásady poskytované služby
Způsob poskytování služby
Principy poskytování služby
Formy poskytování služby
Služba nezajišťuje
Kapacita poskytované služby
Dostupnost poskytované služby (pracovní doba)
Vlastní realizace služby
Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením
Půjčovna kompenzačních pomůcek

2 OCHRANA PRÁV OSOB
Vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušování základních lidských práv a svobod u uživatelů Odborného sociálního poradenství
Střet zájmů poskytovatele a uživatele
Vnitřní pravidla pro postupy a řešení v případě střetu zájmů poskytovatele a uživatele
Přijímání darů
Ochrana osobních údajů

3 PRAVIDLA PRO KONTAKT SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU A UŽIVATELEM
Jednání se zájemcem o poskytnutí služby
Pokyny pro komunikaci se sluchově postiženým uživatelem služeb
Vnitřní pravidla pro ukončení služeb
Vnitřní pravidla pro odmítnutí zájemce o službu

4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytnutí Odborného sociálního poradenství
Možná rizika při uzavírání smluv o poskytnutí Odborného sociálního poradenství
Kritéria uzavírání smluv

5 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Vnitřní pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování Odborného sociálního poradenství
Popis realizace individuálního plánování Odborného sociálního poradenství

6 DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Vyřizování stížností ze strany uživatelů
Způsob podání námětů, připomínek, stížností
Pravidla pro vyřizování stížností
Komu se stížnost podává
Hodnocení kvality Odborného sociálního poradenství a zjišťování spokojenosti uživatelů se sluchovým postižením

8 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉHO ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE – SPOLUPRÁCE

9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Kvalifikační předpoklady
Vnitřní pravidla pro přijímání nových pracovníků
Vnitřní pravidla pro zaškolování nových pracovníků
Pracovní náplň pracovníků pro sluchově postižené

10 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Pravidla pro rozvoj zaměstnanců
Pracovní tým, jeho rozvoj a řízení
Supervize pracovníků
Systém supervize

11 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

12 INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

13 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY
Prostory pracovišť a jejich využívání
Vybavení pracoviště
Zodpovědnost za vybavení
Nakládání s klíči
Únikové východy

14 NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE
Vytipované rizikové situace při poskytování služby Odborného sociálního poradenství – prevence, postupy při řešení
Řešení nouzových a havarijních situací
Nouzové situace z hlediska bezpečnosti pracovníků při výkonu služby
Důležitá telefonní čísla

15 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽBY
Zjišťování spokojenosti uživatele

Podpořili nás
Návrat na obsah