Etický kodex tlumočníků - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Etický kodex tlumočníků

Služby > Etické kodexy

  
ETICKÝ KODEX TLUMOČNÍKŮ ZNAKOVÉHO JAZYKA

Etický kodex určuje základní povinnosti a práva tlumočníka znakové řeči při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické profese.

Tlumočník je mostem mezi neslyšícím a dalším účastníkem komunikace, který neovládá komunikační způsoby neslyšících. Tlumočí věrně, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník vytváří podmínky, aby účastníci rozhovoru měli pocit, že nehovoří s tlumočníkem, ale spolu.

Tlumočník respektuje nezávislost uživatele, následuje způsob komunikace, kterému   neslyšící uživatel dává přednost.

Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím uživatelem je nad jeho možnosti nebo schopnosti, tlumočení odmítne.

Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.

Tlumočník je za každých okolností vázán mlčenlivostí, která se týká jak obsahu tlumočení, tak osobních dat uživatele a veškerých informací o něm.

Tlumočník neodmítne uživatele pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.

Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodů špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení a poškodil tak uživatele svou osobu nebo profesi.

Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplň u nás i ve světě, učí se znát kulturu neslyšících, doplňuje své vědomosti a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.

Tlumočník ctí svou profesi, usiluje soustavně o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.

Tlumočník za svou profesionální práci vyžaduje finanční kompenzaci.

Tlumočník se při výkonu své profese řídí platnými zákony a předpisy, zná etický kodex a dodržuje ho.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 14. 9. 2007  
Aktualizace provedena dne 2. 1. 2018


Podpořili nás
Návrat na obsah