Etický kodex pracovníka SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s. - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Etický kodex pracovníka SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.

Služby > Etické kodexy

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA SNN v ČR, z.s., KO VYSOČINA, p.s.

Pracovníci a dobrovolníci Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s., se dohodli na následujících principech etického chování, které respektují a považují pro jejich činnost za důležité a závazné.


V souladu s etickými principy sociální práce pracovník:

- respektuje reálná přání uživatelů služeb - týká se osobních návštěv, telefonátů, kontaktu s rodinnými příslušníky apod.,

- dbá na to, aby nebyla porušována práva klienta, týkající se zejména fyzického, psychického a dalšího násilí či nátlaku,

- v případě, že takovíto případ pracovník zjistí, je povinen jej ohlásit vedení organizace nebo jiným příslušným orgánům,

- dbá na to, aby byl vždy nestranný a neutrální,

- nikdy neodmítá pomoc klientovi jiného náboženského, politického a jiného vyznání, jiné sexuální orientace atd.,

- dbá na to, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů o klientech,

- při své službě nepodává nebo nedoporučuje léky, pomůcky, přístroje atd., které nejsou schváleny příslušnými předpisy a normami,

- nezatajuje před klientem informace, které mu mohou být k užitku,

zachovává mlčenlivost o údajích, týkajících se uživatelů služeb,

- nezneužívá informací sdělených klientem, těchto informací nijak osobně, ekonomicky ani jinak nezneužívá,

- plně podporuje samostatnost v rozhodování klienta, nikdy za něj nerozhoduje a ani jej při rozhodování neovlivňuje tak, aby to vedlo k poškození klienta,

- dbá na to, aby svým chováním a jednáním nepřezíral klienta odkázaného na pomoc druhé osoby (např. v jeho přítomnosti nehovoří pouze s jeho průvodcem nebo tlumočníkem) a dbá dalších zásad správného chování ke zdravotně postiženým,

- při kontaktu s klientem se ujistí, že na něj dobře vidí, případně zda má v pořádku kompenzační pomůcku – sluchadlo,

- těm, kteří jsou v kontaktu handicapovaní, zajistí odpovídající službu (tlumočení, indukční smyčku, kontakt s pomocí Lormovy prstové abecedy atd., kompenzačních a reedukačních postupů, které klient ovládá) a dbá na to, aby žádný uživatel služby nebyl z důvodů obtížné komunikace nesprávně informován o službě a příslušných postupech při jejím poskytování,

- soustavně pracuje na svém vzdělávání a zdokonalování ve znalostech a dovednostech přispívajících ke zvyšování kvality poskytovaných služeb v organizaci.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 14. 9. 2007
Aktualizace provedena dne 1. 10. 2017
Jiřina Kocmanová
ředitelka SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.


Podpořili nás
Návrat na obsah