Článek IX. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek IX.

REPUBLIKOVÉ ORGÁNY

1) Republikovými orgány jsou:
a) Sjezd
b) Republikový výbor
c) Výkonný výbor
d) Republiková kontrolní komise


2) Republikové orgány rozhodují ve sboru. Jsou schopny se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti (video konference, per rollam) většiny členů. Rozhodují většinou hlasů zúčastněných členů.

3) Sjezd tvoří delegáti zvolení v základních organizacích podle klíče určeného Republikovým výborem, dosavadní členové Republikového výboru a Republikové kontrolní komise a ředitelé specializovaných organizací.

4) Republikový výbor Svazu má celkem 15 členů a je složen:
a) z prezidenta,
b) jednoho viceprezidenta za neslyšící a jednoho viceprezidenta za nedoslýchavé,
c) ze čtyř členů z řad neslyšících,
d) ze čtyř členů z řad nedoslýchavých,
e) ze čtyř zástupců ze specializovaných organizací, poskytujících zdravotní a sociální služby, obecně prospěšných organizací a ústavů, jejichž zakladatelem je Svaz.

5) Výkonný výbor Svazu je tvořen prezidentem, jedním viceprezidentem za neslyšící, jedním viceprezidentem za nedoslýchavé, jedním členem za neslyšící, jedním členem za nedoslýchavé a dvěma členy za specializované organizace, poskytujících zdravotní a sociální služby.

6) Republiková kontrolní komise Svazu je tvořena předsedou a 4 až 6 členy.


Sjezd

1) Sjezd je nejvyšším orgánem Svazu, který tvoří delegáti zvolení v základních organizacích podle klíče stanoveného Republikovým výborem, dosavadní členové Republikového výboru a Republikové kontrolní komise a ředitelé specializovaných organizací, poskytujících zdravotní a sociální služby, všichni s hlasem rozhodujícím. Pozvaní hosté s hlasem poradním.

2) Sjezd se koná jednou za čtyři roky a svolává jej Republikový výbor. Mimořádný Sjezd může být v odůvodněných případech svolán rozhodnutím Republikového výboru, nebo pokud o to požádá alespoň jedna třetina z celkového počtu pobočných spolků Svazu. Sjezd musí být svolán do tří měsíců od podání žádosti.

3) Do působnosti Sjezdu náleží zejména:
a) schvalovat zprávu Republikového výboru za funkční období,
b) schvalovat zprávu o hospodaření Svazu,
c) stanovit hlavní zásady v činnosti a hospodaření Svazu na další období,
d) hodnotit úroveň a rozsah služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením,
e) schvalovat zprávu Republikové kontrolní komise,
f) provádět volby Republikového výboru a Republikové kontrolní komise na základě Sjezdem schváleného Volebního řádu. Všemi delegáty volit prezidenta a členy Republikového výboru za specializované organizace (obecně prospěšné společnosti a ústavy). Na odděleném zasedání neslyšících delegátů volit členy Republikového výboru za neslyšící a na odděleném zasedání nedoslýchavých volit členy Republikového výboru za nedoslýchavé.
h) rozhodovat o ukončení činnosti Svazu nebo o jeho rozdělení a o způsobu naložení s jeho majetkem v souladu s platnými zákony.

3) Usnesení Sjezdu jsou právoplatná, pokud se Sjezdu účastnila nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím a hlasovala o nich nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

4) Usnesení Sjezdu jsou závazná pro všechny členy Svazu.


Republikový výbor

1) Republikový výbor je nejvyšším orgánem Svazu mezi Sjezdy. Schází se zpravidla dvakrát ročně. Republikový výbor svolává prezident, případně pověřený viceprezident.

2) Působnost Republikového výboru:
a) řídit činnost Svazu mezi Sjezdy,
b) svolávat Sjezd, určovat klíč k volbě delegátů, projednávat sjezdové dokumenty a organizační zabezpečení Sjezdu,
c) schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky,
f) rozpracovat usnesení Sjezdu, určovat jeho realizaci a provádět kontrolu jeho plnění,
g) ustavovat poradní orgány, odborné a pracovní skupiny, případně další organizační jednotky Svazu,
h) kooptovat za odstupující členy náhradníky,
i) provádět výklad Stanov Svazu.


Výkonný výbor

1) Výkonný výbor je řídícím orgánem Svazu mezi zasedáními Republikového výboru.

2) Výkonný výbor má 7 členů - prezidenta, viceprezidenta za neslyšící a viceprezidenta za nedoslýchavé, jednoho člena za neslyšící, jednoho člena za nedoslýchavé a dva členy za speciální organizace.

3) Výkonný výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Výkonný výbor svolává prezident, případně pověřený viceprezident.

4) Působnost Výkonného výboru:
a) schvalovat směrnice a metodické pokyny k činnostem Svazu,
b) projednávat a kontrolovat činnost Sekretariátu Svazu a všech pobočných spolků, v případě zjištění nedostatků navrhovat řešení, přijímat účinná opatření a informovat o nich Republikový výbor,
c) zakládat pobočné spolky – specializované organizace, poskytující zdravotní a sociální služby,
d) jmenovat a odvolávat ředitele Sekretariátu Svazu a ředitele specializovaných organizací, poskytující zdravotní a sociální služby a ředitele krajských organizací,
e) jmenovat odborné komise, hodnotit výsledky jejich činnosti,
f) stanovit pravidla finančního hospodaření a správy společného majetku,
g) pravidelně kontrolovat a hodnotit hospodaření s majetkem a finančními prostředky Svazu,
h) schvalovat vnitřní organizační normy Svazu, jejich změny a doplňky,
i) potvrzovat základní dokumenty pobočných spolků,
j) schvalovat a registrovat nově vzniklé pobočné spolky, při jejich zániku nebo neplnění podmínek registrace rušit jejich registraci,
k) schvalovat rozpočet Svazu, hodnotit způsoby jeho zabezpečení a posuzovat jeho čerpání,
l) projednávat a schvalovat projekty Svazu,
m) v mimořádných případech rozhodovat o řešení sporných případů v rámci činnosti pobočných spolků,
n) schvalovat, resp. rozhodovat o založení jiné právnické osoby s účastí Svazu nebo pobočného spolku (v postavení zakladatele, zřizovatele, společníka atd.) včetně schválení výše peněžitého nebo nepeněžitého vkladu a včetně rozhodování o všech dalších záležitostech jakkoliv souvisejících se založením a vznikem jiné právnické osoby a včetně samotné realizace všech potřebných právních i jiných faktických kroků a úkonů potřebných a nutných pro založení a vznik jiné právnické osoby, a to včetně udělování plných mocí,
o) schvalovat fúzi, změnu právní podoby (transformaci) či zrušení (s likvidací nebo bez likvidace) jiné právnické osoby, ve které jsou Svaz nebo jeho pobočné spolky jinak účastni,
p) disponovat s nemovitým a movitým majetkem Svazu na základě pokynů Republikového výboru a doporučení Republikové kontrolní komise,
q) projednávat a schvalovat právní úkony specializovaných organizací, poskytujících zdravotní a sociální služby, a krajských organizací v případech právních úkonů, kterými pobočný spolek:
- nabývá nebo zatěžuje nemovitou věc,
- zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
- nabývá autorská práva nebo průmyslová práva,
- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby,

r) projednává a schvaluje projekty s finančním objemem nad 500 000 Kč a rozpočty specializovaných organizací, poskytujících zdravotní a sociální služby a kontroluje jejich realizaci,
s) projednává a schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu specializovaných organizací, poskytujících zdravotní a sociální služby. Schvaluje plat ředitele specializovaných organizací, poskytujících zdravotní a sociální služby,
t) projednávat informace, případné návrhy a doporučení na řešení závažných problémů navrhovaných ředitelem sekretariátu,
u) informovat o své činnosti pravidelně Republikový výbor,
v) schvalovat zastoupení Svazu v mezinárodních organizacích a zastupující delegáty Svazu,
w) rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí základní organizace o jeho vyloučení ze Svazu.


Republiková kontrolní komise

1) Republiková kontrolní komise se skládá z 5 členů. Republiková kontrolní komise ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu.

2) Republiková kontrolní komise průběžně kontroluje hospodaření Svazu a jeho činnosti na všech úrovních, především pak republikových orgánů.

3) O výsledcích provedených revizí informuje Republikový výbor a Výkonný výbor a navrhuje opatření k odstranění nedostatků. Zprávu o výsledcích své činnosti za volební období předkládá Sjezdu.

4) Republiková kontrolní komise provádí kontrolní činnost ve specializovaných organizacích poskytujících sociální a zdravotní služby.

5) Republiková kontrolní komise může provádět kontrolu v pobočných spolcích i bez jejich souhlasu, jde-li o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou Republikový výbor, a nebo jiné organizační jednotky Svazu, nebo jde-li o čerpání dotací na sociální služby, či písemné podněty členů pobočného spolku. O provedení revize vyhotovuje Republiková kontrolní komise protokol, který předá do 30 dnů zúčastněným stranám.

6) Předseda Republikové kontrolní komise nebo jím pověřený člen má právo účasti na všech schůzích Republikového výboru a Výkonného výboru s hlasem poradním.

7) Členství v Republikové kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v Republikovém výboru.


Sekretariát

1) Výkonnou složkou Svazu je Sekretariát. V čele Sekretariátu je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Výkonný výbor na čtyřleté funkční období. Přímo je podřízen prezidentovi Svazu, případně prezidentem písemně pověřenému viceprezidentovi.

2) Ředitel řídí činnost Sekretariátu, jeho pracovníků a plní usnesení Republikového výboru a Výkonného výboru. Pro jednání republikových orgánů připravuje věcné a ekonomické poklady.

3) Sekretariát zejména:
a) zpracovává projekty organizace a odpovídá za jejich plnění,
b) podává návrhy Výkonnému výboru na založení nebo rušení pobočných spolků Svazu.

4) Pracovně právní vztahy pracovníků Sekretariátu se řídí Zákoníkem práce v platném znění.Podpořili nás
Návrat na obsah