Článek VIII. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek VIII.

KRAJSKÉ ORGANIZACE
1) Krajské organizace jsou pobočnými spolky Svazu v příslušném kraji. Vznikají z podnětu nejméně dvou územně příslušných pobočných spolků.

2) K založení krajské organizace je třeba souhlas Výkonného výboru. Na základě tohoto souhlasu podá prezident Svazu nebo jím pověřeným viceprezident Svazu návrh na zápis krajské organizace do veřejného rejstříku. Prezident či pověřený viceprezident Svazu provede změnu v zápise ve veřejném rejstříku, nastanou-li změny v údajích v něm uvedených. Evidenci zápisů a jejich změn vede Sekretariát Svazu. Návrh na registrace a jejich změny a výmaz se provádí do 30 dnů po předložení písemného návrhu. Svou činnost zahajují dnem zápisu do veřejného rejstříku.

3) Krajské organizace se zřizují v souladu s platným územně správním členěním státu.

4) Základním úkolem krajské organizace je ochrana a prosazování zájmů Svazu a potřeb jeho členů, odborná a metodická pomoc pobočným spolkům Svazu v kraji a koordinace jejich činnosti. Krajská organizace na těchto úkolech spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.


5) Orgány krajské organizace jsou:
a) krajská konference,
b) krajský výbor,
c) předsednictvo krajského výboru,
d) krajská kontrolní komise,
e) krajská rozhodčí komise, o jejím případném zřízení rozhoduje krajská konference.

6) Orgány krajské organizace rozhodují ve sboru. Jsou schopny se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů (video konference, per rollam). Rozhodují většinou hlasů zúčastněných členů.

7) Statutárními zástupci krajské organizace jsou předseda a místopředseda, zvolení krajským výborem a ředitel krajské organizace, kterého jmenuje a odvolává na návrh krajského výboru Výkonný výbor Svazu na čtyřleté funkční období.

8) Pracovně právní vztahy pracovníků krajské organizace se řídí Zákoníkem práce v platném znění.


Krajská konference
1) Krajskou konferenci – shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení na členských schůzích základních organizací, dále stávající členové krajského výboru, členové krajské kontrolní komise a ředitel krajské organizace.

2) Krajská konference se koná minimálně jednou za čtyři roky.

3) Krajská konference zejména:
a) stanoví hlavní zásady činnosti krajské organizace včetně hospodaření na čtyřleté období,
b) schvaluje základní dokumenty činnosti krajské organizace,
c) schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření,
d) schvaluje zprávu krajské kontrolní komise,
e) volí na základě návrhů základních organizací a specializovaných organizací 3 až 10 členů krajského výboru,
f) volí na základě návrhů základních organizací 3 členy krajské kontrolní komise. Členství v krajské kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v krajském výboru.
g) Navrhuje Výkonnému výboru Svazu s písemným souhlasem všech územně příslušných základních organizací ukončení činnosti krajské organizace a její zrušení likvidací. Likvidátora jmenuje Výkonný výbor Svazu. Likvidační zůstatek ověří Republiková kontrolní komise.


Krajský výbor

1) Je výkonným orgánem krajské organizace. Spravuje záležitosti krajské organizace v období mezi krajskými konferencemi, zajišťuje plnění usnesení krajské konference, rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny krajské konferenci. O své činnosti předkládá zprávy krajské konferenci.

2) Poskytuje odbornou poradenskou službu spádovým pobočným spolkům. V rámci své působnosti koordinuje jejich činnost.

3) Schází se pravidelně, nejméně 2x ročně.

4) Volí a odvolává předsedu, místopředsedu, hospodáře a další funkcionáře podle potřeby. Navrhuje Výkonnému výboru Svazu jmenování ředitele krajské organizace.

5) Do působnosti krajského výboru dále patří zejména:
a) projednávat a schvalovat projekty krajské organizace,
b) schvalovat rozpočet a plán činnosti na příslušný rok,
c) jmenovat členy pracovních skupin,
d) určovat termín příští krajské konference.

6) V případě právních úkonů, kterými krajská organizace:
a) nabývá nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota 100 000 Kč,
c) nabývá autorská práva nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby, je nutný předchozí písemný souhlas Výkonného výboru Svazu.


Předsednictvo krajského výboru

1) K operativnímu řízení práce může krajský výbor zvolit ze svého středu 3 – 5 členné předsednictvo.

2) Předsednictvo krajského výboru se schází podle potřeby. O svých operativních rozhodnutích informuje nejbližší zasedání krajského výboru.

3) Funkční období předsednictva krajského výboru je čtyřleté.


Krajská kontrolní komise

1) Krajská kontrolní komise je volena v minimálním počtu 3 členů.

2) Krajská kontrolní komise ze svého středu zvolí předsedu, případně místopředsedu.

3) Krajská kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti krajské organizace řádně vedeny a vykonává-li krajská organizace činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy. Na požádání kontroluje činnost a hospodaření spádových pobočných spolků – základních organizací a specializovaných organizací.

4) O výsledcích provedených kontrol informuje krajská kontrolní komise krajský výbor a navrhuje opatření k odstranění nedostatků.

5) Předseda krajské kontrolní komise nebo jím pověřený člen má právo účasti na všech schůzích krajského výboru s hlasem poradním.

6) Členství v krajské kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v krajském výboru.

7) Funkční období krajské kontrolní komise je čtyřleté.


Podpořili nás
Návrat na obsah