Článek VII. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek VII.

SPECIALIZOVANÉ ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1) Specializované organizace, poskytující zdravotní a sociální služby, jsou pobočnými spolky Svazu, tj. právnickými osobami. Zakládá a ruší je svým usnesením Výkonný výbor Svazu.

2) Na základě tohoto rozhodnutí podá prezident Svazu nebo jím pověřený viceprezident Svazu návrh na zápis či výmaz pobočného spolku ve veřejném rejstříku. Prezident či pověřený viceprezident  Svazu provede změnu v zápise ve veřejném rejstříku, nastanou-li změny v údajích v něm uvedených. Evidenci zápisů a jejich změn vede Sekretariát Svazu. Návrh na zápis a jeho změny se provádí do 30 dnů po schválení Výkonným výborem.

3) Statutárním orgánem specializované organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Výkonný výbor. Funkční období ředitele je tříleté, není-li jmenovací listinou určeno kratší funkční období.


4) Ředitel specializované organizace, člen Svazu:

a) Je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Ředitel zastupuje specializovanou organizaci navenek.

b) Rozsah jeho pravomocí je dán Zakládací listinou, Jmenovací listinou a Stanovami Svazu.

c) Osobně odpovídá za hospodaření s majetkem specializované organizace.

d) V případě právních úkonů, kterými specializovaná organizace:

- nabývá nebo zatěžuje nemovitou věc,

- zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky (100 000 Kč)

- nabývá autorská práva nebo průmyslová práva,

- zakládá-li jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby, je nutný předchozí písemný souhlas Výkonného výboru Svazu.

e) Zpracovává a předkládá Výkonnému výboru Svazu projekty s finančním objemem nad 500 000 Kč a rozpočet specializované organizace a odpovídá za jejich realizaci.

f) Zpracovává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu, které předkládá ke schválení Výkonnému výboru Svazu.

g) Přijímá návrhy provedených kontrol, zjednává nápravu a o opatřeních informuje kontrolní a revizní orgán, který revizi provedl.


5) Pracovně právní vztahy pracovníků specializované organizace se řídí Zákoníkem práce v platném znění.

6) Kontrolní činnost hospodaření specializované organizace zabezpečuje Republiková kontrolní komise, případně z jejího pověření příslušná regionální kontrolní komise.Podpořili nás
Návrat na obsah