Článek VI. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek VI.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

1) Základní organizace sdružují fyzické osoby a zakládají se registrací a zápisem do veřejného rejstříku.

2) Základní organizaci lze založit na základě svobodného a dobrovolného rozhodnutí minimálně pěti osob.

3) K založení základní organizace je třeba souhlas Výkonného výboru. Na základě tohoto souhlasu podá prezident Svazu nebo jím pověřeným viceprezident Svazu návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku. Prezident či pověřený viceprezident Svazu provede změnu v zápise ve veřejném rejstříku, nastanou-li změny v údajích v něm uvedených. Evidenci zápisů a jejich změn vede Sekretariát Svazu. Návrh na registrace a jejich změny a výmaz se provádí do 30 dnů po předložení písemného návrhu.


4) Orgány základních organizací jsou:

a) členská schůze,

b) výbor,

c) kontrolní komise, případně revizor,

d) rozhodčí komise – o jejím případném zřízení rozhoduje členská schůze.


5) Pracovně právní vztahy pracovníků základní organizace se řídí Zákoníkem práce v platném znění.Členská schůze základní organizace

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace. Svolává ji výbor podle potřeby, minimálně však jednou ročně ve lhůtě třiceti dnů před jejím konáním. Členská schůze může být také svolána z podnětu nejméně třetiny členů či z podnětu Výkonného výboru Svazu. Při nesplnění svolavatelské povinnosti výboru, svolává do lhůty následujících 30 dnů členskou schůzi na náklady základní organizace člen pověřený skupinou žadatelů a toto jednání pak řídí.

2) Členská schůze zejména:
a) volí jednou za tři roky nejméně tříčlenný výbor a členy kontrolní komise nebo jen revizora účtu, případně může provést přímou volbu předsedy. Rozhodnutím členské schůze mohou být zvoleni 1 – 3 náhradníci výboru,

b) volí delegáty na krajskou konferenci a delegáty na Sjezd podle příslušným orgánem stanoveného klíče,

c) schvaluje zprávu o činnosti včetně zprávy o činnosti klubů, výsledky hospodaření za uplynulé období, roční uzávěrku, plán činnosti, rozpočet na běžný rok a rozhoduje o výši členských příspěvků,

d) projednává zprávu kontrolní komise a schvaluje nápravu provedenou výborem,

e) v případě potřeby doplní volbou výbor nebo kontrolní komisi,

f) rozhoduje o zřízení a činnosti zájmových klubů,

g) navrhuje usnesením členské schůze Výkonnému výboru ukončení činnosti základní organizace a její zrušení likvidací.3) Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna jedna třetina členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.

4) Náhradní zasedání členské schůze: Není-li řádná členská schůze usnášení schopná, může svolavatel svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů náhradní zasedání členské schůze se stejným programem. Usnesení je přijato většinou přítomných členů.

5) Do třiceti dnů od ukončení členské schůze vyhotoví statutární orgán nebo pověřený člen zápis, ve kterém bude uvedeno, kdo zasedání svolal, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a v případně voleb jejich výsledek zaslat sekretariátu Svazu jako podklad pro rejstříkový soud.Výbor základní organizace

1) Výkonným orgánem základní organizace je výbor. Funkční období výboru je tříleté. Výbor organizuje plnění úkolů v době mezi členskými schůzemi:

a) zajišťuje plnění usnesení členské schůze,

b) hospodaří s majetkem organizační jednotky,

c) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi,

d) předkládá zprávu o své činnosti členské schůzi,

e) přijímá návrhy kontrolní komise, zjednává nápravu a dodatečně informuje na členské schůzi,

f) projednává a schvaluje projekty základní organizace.2) Výbor:

a) volí a odvolává předsedu, pokud jej nezvolila nebo neodvolala členská schůze,

b) jmenuje podle potřeby z členů výboru jednatele, hospodáře a další funkcionáře.


3) Statutárními zástupci základní organizace jsou předseda, jednatel, případně další jmenovitě pověřený člen výboru. Jménem organizační jednotky jednají každý samostatně. Schůzi výboru svolává předseda nebo jednatel případně pověřený člen výboru.

4) Výbor vede písemnou nebo elektronickou evidenci členů a 1x ročně upřesňuje evidenci členů pro Výkonný výbor Svazu.

5) Výbor sestavuje plán činnosti a rozpočet základní organizace, který předkládá ke schválení členské schůzi.

6) Výbor zakládá a ruší své zájmové kluby a hodnotí jejich činnost.

7) Výbor rozhoduje ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů. Rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.Kontrolní komise základní organizace

1) Kontrolní komise základní organizace je volena členskou schůzí a má minimálně 3 členy. V malých organizacích může být výjimečně zvolen jen revizor účtů. Kontrolní činnost pak zajišťuje Republiková kontrolní komise Svazu.

2) Kontrolní komise ze svého středu zvolí předsedu, případně místopředsedu.

3) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li účetní záležitosti základní organizace řádně vedeny a vykonává- li základní organizace činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy.

4) O výsledcích provedených kontrol informuje kontrolní komise výbor základní organizace a navrhuje opatření k odstranění nedostatků.

5) Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen kontrolní komise má právo účasti na všech schůzích výboru základní organizace s hlasem poradním.

6) Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru základní organizace.Podpořili nás
Návrat na obsah