Článek IV. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÝCH ČLENŮ

1) Člen má následující práva:

a) zúčastňovat se jednání členské schůze své základní organizace,

b) rozhodovat na členské schůzi své základní organizace,

c) volit a být volen do všech orgánů své základní organizace za předpokladu dosažení věku 18 let a plné způsobilosti k právním úkonům,

d) volit a být volen do všech orgánů Svazu podle příslušného jednacího a volebního řádu,

e) účastnit se činností Svazu a podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které Svaz svým členům poskytuje,

f) obracet se na orgány Svazu se svými dotazy, podněty, návrhy a stížnostmi.


2) Základní povinnosti člena jsou:

a) bezvýhradně dodržovat platný Právní řád, Stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů Svazu, a prvořadě vždy hájit zájmy Svazu a zájmy jeho členů,

b) řádně a včas platit členské příspěvky, a to nejpozději do konce příslušného kalendářního roku,

c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti v příslušné místní organizaci, kde je členem,

d) řádně, zodpovědně a plně v souladu se Stanovami a platným právním řádem vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen, s tím, že výkonu funkce se může člen vzdát formou písemného odstoupení. Výkon funkce je ukončen doručením písemného odstoupení orgánu Svazu, ve kterém je členem nebo pobočnému spolku a podpisem předávacího protokolu. Při neplnění povinností plynoucích ze zvolené funkce, nebo při jednání odporujícím zájmům Svazu, může orgán, kterému přísluší člena do funkce zvolit, tohoto člena z funkce odvolat.Podpořili nás
Návrat na obsah