Článek III. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek III.

ČLENSTVÍ

1) Členové Svazu se sdružují v základních organizacích, které jsou pobočnými spolky Svazu.

2) Členství ve Svazu je řádné nebo čestné.

3) Za řádného člena Svazu může být přijat občan starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky. Za osobu se sluchovým postižením mladší 15 let se mohou stát členy její rodiče, nebo jiní její zákonní zástupci. Členství vzniká dnem schválení přihlášky výborem příslušné základní organizace a po úhradě členského příspěvku. Přijetím za člena se žadatel stává členem Svazu. Každý člen je bezvýhradně vázán těmito Stanovami a dalšími interními předpisy a nařízeními Svazu či jeho pobočného spolku, jakož i platným právním řádem. Členství nepřechází na právního nástupce.

4) Čestným členem se může stát fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost, za mimořádné zásluhy o hnutí osob se sluchovým postižením.

5) O přijetí:

a) řádného člena rozhoduje místně příslušný orgán základní organizace,
b) čestného člena rozhoduje Republikový výbor Svazu.

6) Evidenci, tj. seznam jednotlivých členů, vedou přijímací základní organizace. Seznam je veden v elektronické nebo písemné podobě, obsahuje údaje poskytnuté členem v jeho přihlášce. Členové jsou do seznamu zapisováni a ze seznamu vymazáváni neprodleně poté, co jsou pro zápis nebo výmaz splněny veškeré podmínky. Pro zveřejňování seznamu členů platí ustanovení § 236 odst. 3 Občanského zákoníku. Seznam členů nebude veřejně zpřístupněn.


7) Členský příspěvek se skládá:

a) z pravidelného členského příspěvku na kalendářní rok, o jehož výši rozhoduje základní organizace,

b) z mimořádného členského příspěvku odsouhlaseného Výkonným výborem Svazu,

c) z dobrovolného členského příspěvku.  

8) Dokladem členství je jednotný členský průkaz, který vydává Svaz.

9) Zánik členství: Členství zaniká členovi jeho písemným vystoupením, a to dnem jeho doručení místní organizaci, jejíž je členem, úmrtím, nebo zrušením členství ze strany Svazu nebo jeho pobočného spolku pro neplnění povinností člena nebo pro jiné jeho jednání, které jakýmkoliv způsobem poškozuje Svaz nebo některý jeho pobočný spolek na jejich právech nebo dobrém jménu. Svaz je povinen před vyloučením člena upozornit na vytýkané jednání a poskytnout mu přiměřenou lhůtu, ne kratší 14 dnů, ke zjednání nápravy. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Svazu nebo pobočnému spolku zvlášť závažnou újmu. Za hrubé neplnění povinností člena se kromě dalšího považuje prodlení úhrady členského příspěvku nebo jeho části po dobu delší jednoho roku od splatnosti členského příspěvku.

10) Vyloučený člen se proti svému vyloučení může odvolat k Výkonnému výboru Svazu. V případě, že neuspěje se svou stížností, může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.Podpořili nás
Návrat na obsah