Článek II. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek II.

POSLÁNÍ, CÍL A ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI SVAZU

1) Poslání: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republiky. Poskytujeme poradenské a preventivní služby. Podporujeme zajištění informační a komunikační bezbariérovosti. Toho dosahujeme prostřednictvím svých programů a pobočných spolků.

2) Svaz sdružuje své členy s cílem všestranně podporovat a hájit jejich specifické potřeby a zájmy.

3) Svaz se podílí na realizaci programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro osoby se sluchovým postižením.

4) Svaz organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a jiné aktivity, sloužící potřebám a zájmům osob se sluchovým postižením.

5) Je zřizovatelem pobočných spolků Svazu. Tuto funkci vykonává jejich registrací a zápisem do veřejného rejstříku včetně aktualizací zapisovaných údajů a výmazu.

6) Svaz je poskytovatelem i uživatelem sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb. O Sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů. Tato jeho činnost je zaměřena především na osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na rozsah a druh jejich sluchového postižení. Podrobnější rozpracování konkrétní činnosti Svazu je předmětem interních předpisů a dokumentů Svazu. Jednotlivé pobočné spolky jako samostatné právní subjekty, tj. právnické osoby, rozhodují sami o tom, zda budou rovněž poskytovateli a uživateli sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006, Sb. O sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů.

7) Pro informace o své činnosti vydává Svaz periodické tiskoviny a odborné publikace.

8) Při své činnosti může Svaz i každý jeho pobočný spolek spolupracovat a postupovat v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími subjekty působícími v České republice i mimo Českou republiku. Svaz i jeho pobočné spolky mohou za tímto účelem uzavírat s příslušnými právními subjekty rovněž smlouvy o součinnosti.

9) Svaz plní a realizuje těmito Stanovami vytyčené poslání, cíle a úkoly především na celorepublikové úrovni. Jednotlivé pobočné spolky tak činí na regionální úrovni, rozsah je určen registrací. V tomto smyslu je Svaz zastřešujícím subjektem činnosti jednotlivých organizačních jednotek, na kterých spočívá prioritní odpovědnost na vytváření a úspěšné realizaci poslání, cílů a úkolů Svazem vytyčených. Není-li v těchto Stanovách vysloveně stanoveno jinak, Svaz ani jeho vrcholné orgány nejsou v odpovědnostním vztahu vůči jednotlivým pobočným spolkům.

10) Svaz a jeho pobočné spolky:

a) zajišťují především:

- programy sociálních a volno časových aktivit, sociálně právní a technické poradenství (základní i odborné), tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a služby sociální rehabilitace,

- zahraniční styky související s předmětem jejich činnosti,

- zpracování a uplatňování projektů na vypsaná dotační řízení k programům pro osoby se sluchovým postižením.


b) spolupůsobí při zajišťování:

- vzdělávání včetně rekvalifikací osob se sluchovým postižením a těch, kteří o osoby se sluchovým postižením pečují,

- pracovních příležitostí a podmínek pro pracovní a společenskou rehabilitaci osob se sluchovým postižením,
- rehabilitační péče včetně distribuce protetických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a příslušenství,

- přípravy a tvorby právních předpisů týkajících se osob se sluchovým postižením.Podpořili nás
Návrat na obsah