Článek XIII. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Stanovy Svazu a na jejich základě vydané interní předpisy Svazu a pokyny Svazu jsou závazné pro všechny členy, pobočné spolky a jejich volené orgány a členy těchto orgánů. Tyto dokumenty jsou  17 v platném a aktuálním znění uloženy v sídle Svazu. Případy nedodržování a porušování těchto dokumentů řeší na základě písemného podnětu Republikové kontrolní komise Výkonný výbor.

2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Svazu do veřejného rejstříku u příslušného soudu.

3) Tyto Stanovy nahrazují v celém rozsahu předchozí Stanovy občanského sdružení Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, registrovaného u Ministerstva vnitra pod č.j. VSP/1-134/90-R., Byly schváleny na zasedání Republikového výboru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. dne 4. 10. 2014.

4) Změna Stanov byla schválena na zasedání Republikového výboru Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. dne 22. 4. 2017.Podpořili nás
Návrat na obsah