Článek XII. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek XII.

ZÁNIK SVAZU A JEHO POBOČNÝCH SPOLKŮ

1) Svaz jako hlavní spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem či ústavem. O zrušení – sloučení Svazu rozhoduje 3/5 většina přítomných delegátů Sjezdu. Sjezd také v rozhodnutí o zrušení rozhodne o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

2) O zániku pobočného spolku – základní organizace – rozhoduje 3/5 většina řádných členů přítomných na členské schůzi. Členská schůze také v rozhodnutí o zrušení rozhodne o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem. V případě, že pobočný spolek nejméně po dobu dvou let nekoná členskou schůzi a statutární orgán je nefunkční, může Výkonný výbor Svazu rozhodnout o jeho zrušení. Likvidaci nefunkčního pobočného spolku provede Výkonným výborem jmenovaný likvidátor, který předloží Výkonnému výboru k rozhodnutí návrh na použití likvidačního zůstatku. Kontrolu a potvrzení likvidačního zůstatku provede Republiková kontrolní komise.

3) O zániku pobočného spolku – krajské organizace – rozhoduje Výkonný výbor na návrh krajského výboru, podloženého písemným souhlasem pobočných spolků. Likvidátora jmenuje Výkonný výbor Svazu. Likvidátor předloží Výkonnému výboru návrh na použití likvidačního zůstatku k rozhodnutí. Kontrolu a potvrzení likvidačního zůstatku provede Republiková kontrolní komise.

4) O zániku pobočného spolku – specializované organizace, poskytující zdravotní a sociální služby – rozhoduje svým usnesením Výkonný výbor, který jmenuje likvidátora. Likvidátor předloží Výkonnému výboru návrh na použití likvidačního zůstatku k rozhodnutí. Kontrolu a potvrzení likvidačního zůstatku provede Republiková kontrolní komise.Podpořili nás
Návrat na obsah