Článek X. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek X.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ A MAJETEK

Hospodaření Svazu a jeho pobočných spolků se vždy řídí platným právním řádem.

1) Majetek Svazu tvoří movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky.

2) Svaz a jeho pobočné spolky mohou provozovat v souladu s obecně platnými právními předpisy vedlejší hospodářskou a obchodní činnost. Zisk z této činnosti bude použit pouze na zajištění a rozvoj činnosti pobočného spolku, kde vznikl.

3) Svaz a jeho jednotlivé pobočné spolky mají právo nabývat majetek do svého výhradního vlastnictví. Pouze tímto svým výhradním majetkem odpovídají za své závazky.

4) Svaz a jeho jednotlivé pobočné spolky hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, ke kterému mají právo hospodaření v rozsahu určeném Stanovami Svazu.

5) Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, peněžní i věcné dary fyzických a právnických osob, dotace a další příjmy získané v souladu s právními předpisy. V dotačních programech vystupují jednotlivé pobočné spolky jako samostatné nebo sdružené subjekty.

6) O způsobu nakládání s majetkem rozhodují orgány schvalující rozpočet. Vlastní následnou realizaci provádí výbory pobočných spolků. Předsedové a ředitelé pobočných spolků jsou povinni předložit schvalujícímu orgánu návrh rozpočtu na následující kalendářní rok během posledního čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

7) Svaz a jeho jednotlivé pobočné spolky jsou povinné vést své účetnictví způsobem podle obecně platných právních předpisů.

8) Za vedení účetnictví a zpracovávání dalších závazných evidencí odpovídá předseda a ředitel příslušného pobočného spolku.

9) Odpovědnost za škodu se uplatňuje podle obecně platných zákonů a předpisů.Podpořili nás
Návrat na obsah